Titleรายงานการประชุมสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5 / สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2519
Descript 488 หน้า

สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน -- รายงาน รัฐสภา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 328.593 ล512รทLIB USE ONLY