Authorสมทรง เขมะวิชานุวัต
Titleการศึกษากับการพัฒนาชุมชน / สมทรง เขมะวิชานุวัต
Imprint [กรุงเทพฯ : ทวีกิจการพิมพ์, 2521]
Descript 232 หน้า

CONTENT

ความหมายและลักษณะของชุมชน -- หลักการพัฒนาชุมชน -- การจัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน -- วิธีการศึกษาและสำรวจชุมชน -- การวางแผนการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน


การศึกษา การพัฒนาชุมชน โรงเรียนชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)309.1 ส16กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)309.1 ส16กCHECK SHELVES
Communication Arts Library301.34 ส16กCHECK SHELVES
Political Science Library309.1 ส251กCHECK SHELVES