Titleคู่มือปฏิบัติการ งานถนนและสะพาน กสช. / สำนักงานเลขานุการการสร้างงานในชนบท สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2526
Descript 166 หน้า : ภาพประกอบ

โครงการสร้างงานในชนบท -- คู่มือ ถนน สะพาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.720202 ส215 กสช.2CHECK SHELVES