Titleรายงานผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งเสื่อมโทรม ริมคลองพระยาราชมนตรี บริเวณซอยวงศ์ดอกไม้ ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ / กองผังเมือง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพนคร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 46 หน้า : แผนที่

ชุมชนแออัด -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.3072 ก263พCHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library : Stack301.36 ก45รDISCARD