Titleรายงานผลการสำรวจ การย้ายถิ่นของประชากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเข้ามาหางานทำในเขตกรุงเทพมหานคร / กองการจัดหางาน กรมแรงงาน
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2523-
Descript เล่ม

การย้ายถิ่น แรงงาน -- ไทย ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประชากร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)304.809 ร72ร 2523CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)304.809 ร72ร 2526CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)304.809 ร72ร 2526CHECK SHELVES