Titleกิจกรรมประชากรในประเทศไทย / กองวางแผนประชากรและกำลังคน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2522
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ

CONTENT

การดำเนินงานด้านประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- การบริหารและการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมประชากร -- มาตรการที่เกี่ยวกับกิจกรรมประชากรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- ผลการเพิ่มประชากรต่อการวางแผนพัฒนาประเทศ -- ปัญหาการว่างงานของประเทศไทย


วิจัยทางประชากร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การว่างงาน ไทย -- ประชากร -- รวมเรื่อง กิจกรรมประชากร การเพิ่มประชากร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.32 ค1411กCHECK SHELVES
Population Information Centerพ3.42/ฝ.354/คกLIB USE ONLY
Political Science Library301.32 คกCHECK SHELVES