Authorจรัญ พรหมอยู่
Titleสังคมและวัฒนธรรมไทย (สังคม 102) / จรัญ พรหมอยู่
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523
Descript 161 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย -- วัฒนธรรม -- การธำรงส่งเสริมวัฒนธรรม -- การฟื้นฟูเพื่อรักษาเสถียรภาพและเอกลักษณ์ของสังคมไทย -- ปัญหาในสังคมไทย -- การแก้ปัญหาสังคม


สังคม วัฒนธรรมไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library390.9593 จสCHECK SHELVES
Political Science Library390.9593 จสCHECK SHELVES