Titleเอกสารกลุ่มสาขาวิชามานุษยวิทยา / สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2526
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ

CONTENT

ป่าฟืนชุมชน / โดย กอบกุล ภู่ภัทราภรณ์ -- นิคมสร้างตนเองกับการพัฒนาชนบท / โดย ซาเกีย ฮุสเซน และ อมรา พงศาพิชญ์ -- ภาวะสังคม : โครงสร้างสังคม / โดย พัทยา สายหู


มานุษยวิทยา -- รวมเรื่อง การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.08 จ49อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)301.08 จ49อCHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)H33 จ249ส 2526CHECK SHELVES