Titleปรมตถทีปนี นาม ธาตุกถาทิ ปญจปปกรณฎฐกถา
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พาณิชศุภผล, 2465
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra63_0001
Descript 708 หน้า

CONTENT

ธาตุกถาปฺปกรณฎฺฐกถา -- ปุคฺคลปญฺญตฺติปฺปกรณฏฺฐกถา -- กถาวตฺถุปฺปกรณฏฺฐกถา -- ยมกปฺปกรณฏฺฐกถา


หนังสืออนุสรณ์งานศพ พระอภิธรรม พระไตรปิฎก อรรถกถา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS