Authorสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน)
Titleบันทึกของศุภาสินี, วาทแห่งวาสน์ / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน)
Imprint กรุงเทพฯ : แสงทองการพิมพ์, 2521
Descript 117 หน้า

ดุลยทัณฑ์ชณาณัติ (บรรจบ ศรลัมภ์) พระ พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม สงฆ์ -- ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ คำคม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.38 ส16บCHECK SHELVES