Authorพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536
Titleการต่อต้านแก้ไขความวิปริตของโลก / พุทธทาสภิกขุ
Imprint กรุงเทพฯ : ธรรมบูชา, 2519
Descript 56 หน้า

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน ศีลธรรมจรรยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3444 พ44กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3444 พ44กCHECK SHELVES