Authorเสฐียร พันธรังษี
Titleพุทธสถานในชมพูทวีป / เสฐียร พันธรังษี
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงใหม่
Descript ก-จ 760 หน้า : ภาพประกอบ

สังเวชนียสถาน อินเดีย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3435 ส53พ 2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3435 ส53พ 2525CHECK SHELVES
Arts Library : StackBQ6460.T5 ส253พCHECK SHELVES