Titleนิบาตชาดก เล่ม 7 จตุกกนิบาต
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ไท, 2468
Descript [6], (11), 253 หน้า ; 25 ซม

SUMMARY

นิบาตชาดกเล่มที่ 7 นี้ ประกอบด้วยชาดก 50 เรื่องอยู่ในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ : กาลิงควรรคที่ 1 มี 10 เรื่องคือ จุลฺลกาลิงคชาดก ; มหาอสฺสาโรหชาดก ; เอกราชชาดก ; ททฺทรชาดก ; สีลวีมํสชาดก ; สุชาตาชาดก ; ปลาสชาดก ; ชวสกุณชาดก ; ฉวกชาดก ; สยฺหชาดก -- ปุจิมันทวรรคที่ 2 มี 10 เรื่องคือ ปุจิมันทชาดก ; กัสสปมันทิยชาดก ; ขันติวาทิชาดก ; โลหกุมภิชาดก ; มังสชาดก ; สสปัณฑิตชาดก ; มตโรทนชาดก ; กณเวรีชาดก ; ติตติรชาดก ; สุจชชาดก ;
กุฏิทูสกวรรคที่ 3 มี 10 เรื่องคือ กุฏิทูสกชาดก ; ทัทธภายชาดก ; พรหมทัตตชาดก ; จัมมสาฏกชาดก ; โคธชาดก ; กักการุชาดก ; กากาติชาดก ; อนนุโสจิยชาดก ; กาฬพาหุชาดก ; สีลวีมํสชาดก -- โกกิลวรรคที่ 4 มี 10 เรื่องคือ โกกาลิกชาดก ; รถลฏฺฐิชาดก ; โคธชาดก ; ราโชวาทชาดก ; ชมฺพุกชาดก ; พฺรหาฉตฺตชาดก ; ปีฐชาดก ; ถุสชาดก ; พาเวรุรฏฺฐชาดก ; วิสยฺหชาดก -- จุลฺลกุณาลวรรคที่ 5 มี 10 เรื่องคือ กุณฺฑลิกชาดก ; พานรชาดก ; กุนฺตินีชาดก ; อมฺพชาดก ; คชกุมฺภชาดก ; เกสวชาดก ; อยกูฏชาดก ; อรญฺญชาดก ; สนฺธิเภทชาดก ; เทวตาปญฺหชาดก. มีสารบารพ์พร้อมเรื่องย่อด้วย


หนังสืออนุสรณ์งานศพ ชาดก นิทานคติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.341 ช512น ล.7LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1217 ล.7 2468LIB USE ONLY