Authorพระธรรมไตรโลกาจารย์
Titleแว่นธรรม : โอวาทของพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2464
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra56_0204
Descript 88 หน้า ; 18 ซม

CONTENT

การไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ -- พระประยัติธรรม -- พระปฏิบัติธรรม -- พระปฏิเวชธรรม -- พระพุทธ์ พระธรรม มีคุณเท่ากัน พระสงฆ์มีคุณน้อยกว่า -- คุณพระรัตนตรัย -- ศีล -- จิตต์ที่เป็นสมาธิ -- นิวรณ์ 5 -- ปัญญา -- อุปาทินนกะสังขาร -- อนุปาทินนกะสังขาร -- ธรรมที่เป็นสังขารแลวิสังขาร -- สังขตธรรม -- อสังขตธรรม


ธรรมเทศนา ธรรมะ พุทธศาสนา -- คำถามและคำตอบ การปฏิบัติธรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS