Titleอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางวิชิตเสนีย์ (เจียง ศรีเพ็ญ) ณ เมรุวัดหิรัญรูจี ธนบุรี 10 มีนาคม 2509
Imprint ธนบุรี : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2509
Descript 135 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

ชุมนุมปาฐกถา / โดย ปัญญานันทะภิกขุ -- วรรณคดีที่น่ารู้ / โดย เสฐียรโกเศศ


วิชิตเสนีย์ (เจียง ศรีเพ็ญ) นาง ลัทธิขงจื๊อ พระพุทธเจ้า พุทธศาสนา หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3 อ154CHECK SHELVES