Titleปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ / แปลและร้อยกรองโดย กองตำราคณะธรรมทาน
Imprint กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2521
Descript 941 หน้า ; 27 ซม

พระไตรปิฎก พุทธศาสนา -- คำสั่งสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3 ป133CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3 ป133CHECK SHELVES