Authorสมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-2556
Titleการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / พระสาสนโสภณ (สุวฑฒโน)
Imprint พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2512
Descript 124 หน้า

พุทธศาสนากับสังคม พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน ผู้สูงอายุ -- จิตวิทยา จิตวิทยาศาสนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3444 ส16ก 2512CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)294.3444 ส16ก 2512CHECK SHELVES
Communication Arts Library294.302 ก302CHECK SHELVES
Communication Arts Library294.302 d275CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)294.304 พ1711กCHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)294.304 พ1711กCONTACT STAFF