Titleพระอักษรเรื่องจัดการเล่าเรียนของชาวสยาม ที่ทรงตอบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับ คำถวายในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ และ ศัพท์บัญญัติวิชาบรรณารักษศาสตร์
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2499
Descript 139 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ พุทธศาสนา บรรณารักษศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 พ417CHECK SHELVES