Authorนาวี รังสิวรารักษ์
Titleความหวัง / นาวี รังสิวรารักษ์
Imprint กรุงเทพฯ : ปิ่นเกล้าการพิมพ์, 2527
Descript 88 หน้า

CONTENT

ครูกับสภาพการสอน -- ครูกับประชาธิปไตย -- คุรุสภาใหม่ -- สมาธิกับการศึกษา -- วัฒนธรรมทางการเมือง -- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู -- พุทธศาสนากับประชาธิปไตย -- พุทธทาสภิกขุ


รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 น495คCHECK SHELVES