Authorชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2461-2546
Titleบางกอกสมัยเก่า / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520
Descript 176 หน้า : ภาพประกอบ

รวมเรื่อง ไทย -- รวมเรื่อง ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2325-

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ช27บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ช27บCHECK SHELVES
Communication Arts Library959.3 ช27บCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 ช227บCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 ช227บCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 ช227บCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 ช227บCHECK SHELVES
Education Library089.9591 ช27บCHECK SHELVES