Titleงานฌาปนกิจศพนางฉวี กงกะนันทน์ ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2514
Imprint กรุงเทพฯ : สุริวงศ์การพิมพ์, 2514
Descript 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพประกอบ

CONTENT

การแต่งงานและชีวิตครอบครัว -- สุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน -- ปืนกับท่าน -- นักสังคมสงเคราะห์กับปัญหาครอบครัว -- ตำราทำขนม -- อาหารไทย


ฉวี กงกะนันทน์ รวมเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)089.9591 ง311CHECK SHELVES