Authorสุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
Titleบัตรรายการและหลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ หนังสือภาษาไทย / สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521
Descript 283 หน้า : ภาพประกอบ

การทำบัตรรายการ การทำบัตรรายการ -- หลักเกณฑ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)025.3 ส46บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025.3 ส46บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025.3 ส46บCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025.3 ส46บCHECK SHELVES