Authorดวงเนตร เบี้ยวไข่มุข
Titleงานเทคนิคของห้องสมุด / ดวงเนตร เบี้ยวไข่มุข
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2521
Descript 105 หน้า

ห้องสมุด การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด การทำบัตรรายการ การวิเคราะห์หนังสือ ห้องสมุด -- การจ่ายรับ การเลือกหนังสือ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)025 ด172งCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025 ด172งCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025 ด172งCHECK SHELVES
Arts Library : StackZ670 ด17งCHECK SHELVES