Titleปกิณกะจากห้องสมุด / รวบรวมโดย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, 2510
Descript 118 หน้า

ปลุกศรี สาครบุตร ห้องสมุด -- รวมเรื่อง หนังสือและการอ่าน เทพนิยายกรีก หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)020.8 ป119CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)020.8 ป119CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)020.8 ป119CHECK SHELVES