Titleประสานมิตรแนะเอกสารประกอบการเรียน บรรณารักษศาสตร์ / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2521
Descript 81 หน้า

บรรณารักษศาสตร์ -- บรรณานุกรม บรรณานุกรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)016.02 ศ173ปLIB USE ONLY