Titleรายชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่เสนอเพื่อของบประมาณประจำปี ... และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตรวจสอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี / กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2525-]
Descript เล่ม

วิจัย -- บรรณานุกรม บรรณานุกรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)011.7 ค1411รLIB USE ONLY