Titleทำเนียบผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในประเทศไทย / / กองวิจัย สังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Imprint [กรุงเทพฯ] : : สำนักงาน,, 2516-
Descript เล่ม

สังคมศาสตร์ -- ทำเนียบนาม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)001.4 ค14ทLIB USE ONLY
Political Science Library : Reference Collection016.3 สทLIB USE ONLY
Political Science Library : Reference Collection016.3 สทLIB USE ONLY