Authorการสัมมนาเพื่อพัฒนาการประสานงาน การให้บริการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (2531 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชะอำ, เพชรบุรี)
Titleรายงานสรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาการประสานงาน การให้บริการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ [12-14 ก.พ. 2531 ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารวิทยพัฒนา และชะอำฮอลิเดย์ลอร์จ เพชรบุรี] / งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint 2531
Descript 61 หน้า ; 30 ซม

การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionบ 9 005746LIB USE ONLY