Authorประคอง กรรณสูต
Titleสถิติเพื่อการวิจัย คำนวณด้วยภาษา BASIC / ประคอง กรรณสูต
Imprint [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
Descript 279, 26 หน้า : แผนภูมิ ; 27 ซม

CONTENT

ขอบเขตและความหมายของสถิติ -- สถิติเชิงบรรยาย -- สถิติเชิงอ้างอิง -- มาตราหรือสเกลในการวัด -- ประชากรและตัวอย่างประชากร -- การแจกแจงความถี่ -- เปอร์เซ็นไตล์ เดไซด์ ควอไตล์ -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- การวัดการกระจาย -- คะแนนมาตรฐานและการแจกแจงปกติ -- สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -- การทดสอบค่ามัชฌิมเลขคณิต -- การทดสอบค่าไคสแควร์ -- โปรแกรมภาษา BASIC ในการคำนวณเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัยและการวัดผลการศึกษา -


สถิติ สถิติวิเคราะห์ เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์) การวัดผลทางการศึกษา ภาษาคอมพิวเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)519.5 ป198สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)519.5 ป198สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)519.5 ป198สCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 15 003970LIB USE ONLY
Political Science Library519.5 ป198สCHECK SHELVES
Political Science Library519.5 ป198สCHECK SHELVES
Education Library : Stack001.422 ป1711สCHECK SHELVES
Education Library : Stack001.422 ป1711สCHECK SHELVES
Education Library : Stack001.422 ป1711สCHECK SHELVES