Authorอารมณ์ พูลโภคผล
Titleการวิจัยเรื่อง จรรยาวิพากษ์ของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิง / โดย อารมณ์ พูลโภคผล
Imprint ฉะเชิงเทรา : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, 2529
Descript 9,102 หน้า ; 27 ซม

วัยรุ่น -- วิจัย จิตวิทยาทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ -- การสำรวจ ศีลธรรมจรรยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)176 อ657กCHECK SHELVES