Titleการรถไฟแห่งประเทศไทย 2439-2500
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์การรถไฟ, 2500
Descript 147 หน้า : ภาพประกอบ ; 31 ซม

CONTENT

พระประวัตินายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน -- ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (โดยย่อ) -- การกู้เงินธนาคารโลกครั้งที่ 1 เพื่อโครงการบูรณะรถไฟ และการกู้เงินธนาคารโลกครั้งที่ 2 เพื่อการลงทุนอันดับเอก -- กิจการของสำนักงานอาณาบาล -- การแพทย์รถไฟแห่งประเทศไทย -- ความวิวัฒนาการการคลังพัสดุการรถไฟแห่งประเทศไทย -- กิจการที่เกี่ยวกับฝ่ายช่างโยธาโดยทั่วไป -- งานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับการรถไฟ -- การปรับปรุงการเดินรถและการพาณิชย์รถไฟหลังสงครามมหาเอเซียบูรพา -- การปรับปรุงระบบการเดินรถบนเส้นทางเดี่ยวและกิจการโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ -- การเปลี่ยนใช้ขอพ่วงอัตโนมัติแทนขอพ่วง เอ.บี.ซี. -- วิวัฒนาการของรถจักรถึงยุคปัจจุบัน -- วิวัฒนาการเครื่องวพ่วงที่ใช้ในการรถไฟ -- รถจักรดีเซลไฟฟ้ากับรถจักรดีเซลไฮดรอลิค -- รถไฟสายแม่กลอง


กำแพงเพชรอัครโยธิน กรมพระ 2424-2479 การรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟ -- ประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 354.59300875 ก27กLIB USE ONLY