Titleการค้าภาคเกษตรกรรมในตลาดต่างประเทศ / กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2519-
Descript เล่ม

ผลิตผลเกษตร -- การตลาด การค้าระหว่างประเทศ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)382.41 ก58กLIB USE ONLY