Titleรายงานการศึกษาวิเคราะห์เรื่องภาวะตลาดและราคาสินค้าสำคัญ และแนวโน้ม
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [25--]
Descript เล่ม ; 21 x 34 ซม

CONTENT

ล.1 สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ -- ล.2 สินค้าเกษตร ประมงและสินค้าแร่ที่สำคัญ


สินค้า -- ราคา การค้า สินค้าเข้าและสินค้าออก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)380.14 ร451 2524-25CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)380.14 ร451 2524-25CHECK SHELVES