Authorถนอมวงศ์ ทวีบูรณ์
Titleรายงานการสำรวจและวิจัย การใช้เวลานอกเวลาเรียนของ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โดย ถนอมวงศ์ ทวีบูรณ์, สุเนต นวกิจกุล (และ) ศิรินาถ บุณยสงวน
Imprint กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
Descript 163 หน้า : แผนภูมิ

กิจกรรมนอกหลักสูตร นักศึกษา การใช้เวลาว่าง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1989 ถ181รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1989 ถ181รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1989 ถ181รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1989 ถ181รCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionผ 15 001389LIB USE ONLY
Veterinary Science LibraryAC170 .จ682ร 2524CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryAC170 .จ682ร 2524CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryAC170 .จ682ร 2524CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryAC170 .จ682ร 2524CHECK SHELVES