Authorบุญเย็น วอทอง
Titleมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง : กำเนิดและความเกี่ยวพันกับระบอบประชาธิปไตย / บุญเย็น วอทอง
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512
Descript 221 หน้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1 บ43มCHECK SHELVES