Titleรายงานทุนระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ... / ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2521-
Descript เล่ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม การฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ -- รายงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)378.1 จ49รLIB USE ONLY