Authorการสัมมนาผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา (ครั้งที่ 4 : 2525 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Titleสรุปและประเมินผลการสัมมนาผู้บริหารกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2525 / กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : ทบวง, 2526
Descript 176 หน้า : ภาพประกอบ

นักศึกษา กิจกรรมของนักเรียน อาสาพัฒนาชนบท การออกกำลังกาย การแนะแนว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.89 ก27สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.89 ก27สCHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryLC5230 .ท125ส 2525CHECK SHELVES