Authorต่าย เซี่ยงฉี
Titleเอกสารคำสอนกระบวนวิชา ศว. 720 ทฤษฎีการทดสอบและวัดผลการศึกษา / ต่าย เซี่ยงฉี
Imprint เชียงใหม่ : ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
Descript 224 หน้า : แผนภูมิ

กาารวัดผลทางการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.2601 ต341อCHECK SHELVES