Titleการวางแผนและการจัดการทางการศึกษา / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 566 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

การวางแผนการศึกษา การบริหารการศึกษา การพัฒนาการศึกษา นโยบายการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.207 ศ311กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.207 ศ311กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.207 ศ311กCHECK SHELVES
Education Library379.154 ก27CHECK SHELVES
Education Library379.154 ก27CHECK SHELVES