Authorเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
Titleปัญหาและแนวคิดของผู้บริหารโรงเรียนราษฏร์ สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานวิจัย / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
Imprint สงขลา : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2524
Descript 166 (20) หน้า

โรงเรียนเอกชน การบริหารการศึกษา ปอเนาะ นักบริหาร โรงเรียน -- การบริหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.02 ส573รCHECK SHELVES