Authorสุชา จันทน์เอม
Titleวิชาการศึกษาและจิตวิทยา ฉบับเตรียมสอบ : หลักการศึกษาจิตวิทยา หลักการสอน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุชา จันทร์เอม และ สุรางค์ จันทร์เอม
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 291 หน้า

การศึกษา จิตวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371 ส42วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371 ส42วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371 ส42วCHECK SHELVES