Authorมานิจ ชุมสาย, ม.ล.
Titleวิชาครูทั่วไป / ม.ล.มานิจ ชุมสาย
Imprint พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2497
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
Descript 602 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

ภาค 1 วิธีสอนและการปกครอง -- ภาค 2 การจัดโรงเรียน -- ภาค 3 ระเบียบและพระราชบัญญัติการศึกษา


การสอน ครุศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.7 ม25วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.7 ม25วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.7 ม25วCHECK SHELVES