Authorประจวบ กาญจนลาภ
Titleอนุสรณ์สองร้อยปี และ พระราชนิพนธ์รัชชกาลที่ 2 / ประจวบ กาญจนลาภ
Imprint [ม.ป.ท.] : วุฒิสาส์น, 2510
Descript 168 หน้า : ภาพประกอบ

พุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระ 2310-2367 อิเหนา -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ป1711อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ป1711อCHECK SHELVES