Authorนครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระ, 2424-2487
Titleพระเกียรติประวัติของจอมพลเรือ : จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือพระองค์แรก / โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2508
Descript 905 หน้า

นครสวรรค์วรพินิต สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระ 2424-2487 ทหารเรือ -- ไทย -- ชีวประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.6N น11พCHECK SHELVES