Authorสุจริต ถาวรสุข
Titleพระประวัติและงานของสมเด็จพระเจ้าบรมเจ้าวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Imprint กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2508
Descript 3 เล่ม : ภาพประกอบ

ดำรงราชานุภาพ สมเด็จฯ กรมพระยา 2405-2486 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ ไทย -- ชีวประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.6.D2 ส242ปCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS570.6.D2 ส242พCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS570.6.D2 ส242พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6.D2 ส242พCHECK SHELVES