Authorชวน เพชรแก้ว
Titleกำแพงเมือง : มรดกทางวัฒนธรรมของชาวนคร / โดย ชวน เพชรแก้ว และปรีชา นุ่นสุข
Imprint สงขลา, 2521 : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์
Descript 153 หน้า : ภาพประกอบ

ไทย -- โบราณสถาน

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS567 ช17กCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS567 ช17กCHECK SHELVES