Title60 ปี อธิบดีฉลอง / บรรณาธิการ ว่าที่เรืออากาศตรี ถวิล สุภาพเพชร
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, [2534]
Descript 205 หน้า : ภาพประกอบ

ฉลอง กัลยาณมิตร 2474- นักปกครอง -- ชีวประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.6.C43 ห11CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS570.6.C43 ห11CHECK SHELVES