Authorบรองเต, เอมิลี
Titleวัทเตอริง ไฮทส์ = Wuthering Heights ; แปลโดย พิมพา จันทะพิมพะ
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 560 หน้า

หนังสือแปล นวนิยายอังกฤษ -- การแปลเป็นภาษาไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Libraryรป บ17วIN REPAIR
Arts Libraryรป บ17ว 2535CHECK SHELVES