Titleกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2532
Descript 190 หน้า : ภาพประกอบ

เพลงพื้นเมืองไทย -- ประวัติ นักร้อง -- ทำเนียบนาม คีตกวี -- ทำเนียบนาม โน้ตเพลง

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackM1825.T4 ศ231กCHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryM1825.T5 ส215ก 2537CHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryM1825.T5 ส215ก 2537CHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryM1825.T5 ส215ก 2537CHECK SHELVES