Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  All TAIC New Arrivals


ความสามารถในการแข่งขันทางภาษีของธุรกิจไทยเมื่อก้าวสู่อาเซียน

ความสามารถในการแข่งขันทางภาษีของธุรกิจไทยเมื่อก้าวสู่อาเซียน

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเครื่องชี้วัดผลกระทบของภาษีต่อแรงจูงใจในการลงทุนของธุรกิจไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านการประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง (Bilateral EATR: Effective Average Tax Rate) โดยวิเคราะห์โครงสร้างภาษีระหว่างประเทศ และความสามารถในการแข่งขันด้านภาษีของธุรกิจไทยที่ออกไปลงทุนใน 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซียและเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงกับอัตราภาษีของธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ศึกษาการวัดผลกระทบของภาษีต่อแรงจูงใจในการลงทุนและการประมาณการอัตราภาษีที่แท้จริงภายใต้ 2 มิติหลัก คือ มิติแรงจูงใจภาษีและความครอบคลุมของภาษี รวมถึงโครงสร้างภาษีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีสำหรับประเทศแหล่งลงทุนและเจ้าของทุน และอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98881CHECK SHELVES


Making Two Vietnams: War and Youth Identities, 1965-1975

Making Two Vietnams: War and Youth Identities, 1965-1975

Gives a perspective on the experiences of growing up of North and South Vietnamese youths through the adult-youth relations. Explores educational systems in the North and the South and the role of social organizations for children and adolescents. Traces the history of publications and compares the development of publishing venues in the Democratic Republic of Vietnam (DRV) and North Vietnam and the Republic of Vietnam (RVN). Analyzes how education and socialization were embedded in concrete examples of texts produced for and by children and adolescents in the DVR and RVN.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98612CHECK SHELVES


Islamizing Intimacies: Youth, Sexuality, and Gender in Contemporary Indonesia

Islamizing Intimacies: Youth, Sexuality, and Gender in Contemporary Indonesia

Examines the personal lives and sexual attitudes of educated Muslim youth in the city of Yogyakarta. Explores the social and ethical changes taking place in Indonesian society and influence that identify various understandings of Javanese genders in contemporary Indonesia.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98731CHECK SHELVES


Human Rights and Participatory Politics in Southeast Asia

Human Rights and Participatory Politics in Southeast Asia

Studies regional human rights regime in the absence of liberal democracy, democracy and human rights in Southeast Asia, democracy and the ASEAN charter, and the ASEAN human rights declaration. Assesses the regional dynamics of human rights commitment and compliance, the rights of women at the global, regional level, and the response of ASEAN states to trafficking in persons. Investigates ASEAN as a purveyor of human rights in Myanmar.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98749CHECK SHELVES


Sri Guru Granth Sahib

Sri Guru Granth Sahib

ในวาระ ๕๕๐ ปีชาตกาลท่านคุรุนานักเทพ (ค.ศ. ๑๔๖๙ - ๒๐๑๙) ผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศอจ.) รู้สึกยินดียิ่งที่จะได้เชิญพระมหาคัมภีร์สิริคุรุครันถสาหิบ อันเป็นที่เคารพสักการะในหมู่ชาวซิกข์ดุจเดียวกับศาสดาที่เป็นมนุษย์ทั้งสิบ ขึ้นสู่ชั้นหนังสือ ‘จุฬาฯ ภารัตคดีสถาน’ (ชั้น ๖ หอกลาง จุฬาฯ) พระคัมภีร์ฉบับดังกล่าวเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษ ครบชุด ๔ เล่ม มีความสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาพร้อมอรรถาธิบายอย่างละเอียด ศอจ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลายท่านจะได้มีโอกาสรื่นรมย์กับรสแห่งอมตธรรมอันเป็นสากลนิยมและมนุษยนิยม ปราศจากการแบ่งเชื้อชาติศาสนา ที่บรรจุอยู่ในกถาวัจนะอันละเมียดละไมของพระคัมภีร์เล่มนี้ -Facebook: Surat Horachaikul

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies294.682 A235S 2018CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies294.682 A235S 2018CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies294.682 A235S 2018CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies294.682 A235S 2018CHECK SHELVES


พิการศึกษาเชิงวิพากษ์และบูรณาการ

พิการศึกษาเชิงวิพากษ์และบูรณาการ

นำเสนอทฤษฎี ความรู้ และการให้ความหมายคนพิการหรือความพิการ “พิการศึกษา” อธิบายถึงปรัชญาแห่งศาสตร์ของความรู้จริง ระดับปรัชญาตั้งแต่ระดับกว้างถึงแคบ แนวคิดและทฤษฎีบูรณาการศาสตร์ ความหมาย ประเภท และทฤษฎีความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชุน (Community Based Rehabilitation: CBR) ศึกษาวัฒนธรรม ความเชื่อและทฤษฎีการให้ความหมายความพิการ การเสริมพลังอำนาจและปลุกจิตสำนึก วิธีวิทยาและการเข้าถึงความหมายพฤติกรรม วัฒนธรรม ความเชื่อและทิศทางองค์ความรู้และงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งเชิงเนื้อหาและปริมาณ วิพากษ์ความหมายและนัยยะของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ครอบคลุมกรณีศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98812CHECK SHELVES


การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่า และความสำคัญด้านมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลก

การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่า และความสำคัญด้านมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเสนอชื่อเป็นแหล่งมรดกโลก

นำเสนอการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความสำคัญด้านมรดกวัฒนธรรม โดยอิงจากเกณฑ์การพิจารณาในการขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ศึกษาแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่แหล่งมรดกโลกเพื่อการอนุรักษ์สภาพภูมิศาสตร์และผังเมืองเดิมนครศรีธรรมราช อธิบายแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ พื้นที่อนุรักษ์สำคัญ (Core Zone) และพื้นที่กันชน (Buffer Zone)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)712 ว695ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)712 ว695ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98808CHECK SHELVES


Bobogyi: A Burmese Spiritual Figure

Bobogyi: A Burmese Spiritual Figure

Presents Bobogyi as a Burmese spiritual figure, the growing presence of Bobogyi in the urban context, as pagoda guardians, and in the legend of the Shwedagon pagoda. Explains characters of Sule Bobogyi, Botataung Bobogyi, Thamaing Bobogyi, and Kyaikkasan and Thingangyon Bobogyis. Chronicles the day to day worship of Bobogyi in gloden valley near Yangon.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98733CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)299.58 P457B 2019CHECK SHELVES


Closing the Gap Empowerment and Inclusion Asia and the Pacific

Closing the Gap Empowerment and Inclusion Asia and the Pacific

Reviews trends and directions of the gaps between disadvantaged and advantaged groups in Asia and the Pacific. Focuses on three key areas of socioeconomic development, including education measured by secondary education completion, decent work measured by fulltime employment, and income measured by annualized, real household income.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98835CHECK SHELVES


Thailand’s Older Persons and Their Well-being: An Update based on the 2017 Survey of Older Persons in Thailand

Thailand’s Older Persons and Their Well-being: An Update based on the 2017 Survey of Older Persons in Thailand

Presents trends in population aging in Thailand and government responses to population aging. Provides an overview of social and demographic characteristics of older persons as well as persons at 50-59 of age. Examines trends in living arrangements among older Thais and the current material well-being, including older persons’ own economic support, income levels and adequacy, and housing quality and household possessions. Considers material support, social contact, and care of grandchildren whose parents are absent. Analyzes self-assessed health, health problems, functional limitations, the need and provision of personal care, and psychological health.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98723CHECK SHELVES


Gun Island

Gun Island

A NOVEL from Award Winning Author, illuminates the world on the verge of environmental catastrophe in epical way by implying Bengali legends and setting in Southeast Asia. Narrates an extraordinary journey of Deen Datta - a dealer of rare books who gets used to a quiet life spent indoors, but as his once-solid beliefs begin to shift, he is forced to set out on the journey that takes him from India to Los Angeles and Venice via a tangled route through the memories and experiences of those he meets along the way. Presents “Piya” - a fellow Bengali-American who sets his journey in motion, “Tipu” - an entrepreneurial young man who opens Deen’s eyes to the realities in today’s world, as well as “Rafi” and “Cinta”. Reveals global current issues along the story, including effects of climate change, animal displacement, forest fire, flooding, storms, transboundary haze.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies823 G427G 2019CHECK SHELVES


กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก

กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก

ศึกษากฎหมายและขั้นตอนการเป็นเจ้าของธุรกิจที่พักหรือโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทย อธิบายนิยามและประเภทของโรงแรมและสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม นำเสนอการเปลี่ยนสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและอาคารเก่า ให้เป็นโรงแรมโดยถูกกฎหมาย ได้แก่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตและหนังสือ และใบรับรองต่าง ๆ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากผู้ประกอบธุรกิจที่พักและโรงแรมแต่ละประเภททั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)647.94 ว231ล 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)647.94 ว231ก 2562CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 969.5 ว231ล 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98810CHECK SHELVES


ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อธิบายความหมาย ลักษณะ และพัฒนาการของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมายในสมัยจักรวรรดิโรมัน กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน และประมวลกฎหมายของจัสติเนียน กล่าวถึงการฟื้นฟูกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี และกฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16-19 รวมถึงการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย เช่น พระยามานวราชเสวีกับการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจัดตั้งกรมร่างกฎหมาย และเหตุผลในการเลือกใช้วิธีการร่างกฎหมาย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการสร้างระบบกฎหมายสมัยใหม่ในญี่ปุ่นด้วย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98724CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)340.56 ม628ร 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)340.56 ม628ร 2562CHECK SHELVES


การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา

การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา

นำเสนอการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาเพื่อสร้างและปฏิบัติการทดลองใช้ รวมถึงประเมินและจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ศึกษานโยบายรัฐ กฎ ระเบียบ และมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยฯ กระบวนการเสริมสร้างวินัย สภาพและกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆในสังคม และปัจจัยที่มีอิทธิพลในด้านความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98737CHECK SHELVES


สภาการศึกษาเสวนา ๒๐๑๘ : รวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

สภาการศึกษาเสวนา ๒๐๑๘ : รวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

นำเสนอผลการประชุมวิชาการทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและเหตุการณ์สำคัญสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กล่าวถึง การปฏิรูประบบและรูปแบบการพัฒนาครู นโยบายส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการสอนของครู การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อันเป็นกระแสนิยมของสังคมจากละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) : พลังขับเคลื่อนจากภาคเอกชน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) และ Programme for International Student Assessment (PISA)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)370.9593 ส226 2561 (2)DUE 02-08-20
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98746CHECK SHELVES


รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

นำเสนอสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ประกอบด้วย คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยการจัดลำดับรายจังหวัด ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมลพิษในประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านแหล่งกำเนิดจากการจราจร การก่อสร้าง และอุตสาหกรรม รวมถึงการบริหารจัดการด้านมลพิษ คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย


สรุปการสัมมนาวิชาการ “ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทำได้เพียงใด ในระยะท้ายของชีวิต (Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment)”

สรุปการสัมมนาวิชาการ “ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทำได้เพียงใด ในระยะท้ายของชีวิต (Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment)”

นำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 และประเด็นกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่เกินความจำเป็น อธิบายแนวทางการดำเนินการในเรื่องการถอดท่อช่วยหายใจหรือการไม่ใช้ท่อช่วยหายใจเพื่อยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98720CHECK SHELVES


พิธีสวดภาณยักษ์ ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

พิธีสวดภาณยักษ์ ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทยในมุมมองทางมานุษยวิทยา พิธีสวดภาณยักษ์ หรือสวดยักษ์ เป็นพิธีกรรมท้องถิ่นของไทยมีอิทธิพลในกลุ่มชาวบ้าน โดยมีอาการต่าง ๆเกิดขึ้นระหว่างสวด ในลักษณะดิ้นรน เช่นเดียวกับพิธีกรรมต่าง ๆของแนว Shammanism ทั่วโลก วิเคราะห์พิธีสวดภาณยักษ์ในมิติธุรกิจกับความศักดิ์สิทธิ์ และความหมายจากมุมมองของ “คนใน” ที่เกี่ยวข้องกับพิธี ทั้งที่เป็นผู้จัด ผู้ประกอบพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี โดยอาศัยข้อมูลจากภาคสนามในช่วง พ.ศ. 2540-2543 เช่น การเตรียมการ การประชาสัมพันธ์ พิธีบวงสรวง พิธีทำบุญ และพิธีอื่น ๆ อธิบายพิธีสวดภาณยักษ์ในบริบทการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมถึงพิจารณาลัทธิพิธีร่วมสมัยในเชิงเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ลักษณะร่วมและความต่างจากพิธีสวดภาณยักษ์ ได้แก่ ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ รัชกาลที่5 ลัทธิเจ้าเข้าผี ลัทธิหลวงพ่อคูณ ลัทธิเจ้าแม่กวนอิม และลัทธิพิธีจตุคามรามเทพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98730CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ฉ176พ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ฉ176พ 2562CHECK SHELVES
Political Science Library390.09593 ฉ179พCHECK SHELVES
Political Science Library390.09593 ฉ179พCHECK SHELVES


Burmese Migrant Domestic Workers: Tactics of Negotiation of Muslim Female Domestic Workers in the Chang Klan Community of Chiang Mai, Thailand

Burmese Migrant Domestic Workers: Tactics of Negotiation of Muslim Female Domestic Workers in the Chang Klan Community of Chiang Mai, Thailand

Examines the experiences of female migrant domestic workers from Burma in the Chang Klan community of Chiang Mai, Thailand. Provides a contextual background and the ethnic identities of female Muslim domestic workers from Burma. Discusses the concept of social capital in relation to gender, ethnicity, and religion. Investigates the negotiation of class and migration status among the female migrant domestic workers.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98747CHECK SHELVES


The Feminization of Modernity: A Case Study of Women Migrant Workers in a Lao Garment Factory

The Feminization of Modernity: A Case Study of Women Migrant Workers in a Lao Garment Factory

Describes theoretical debate on the feminization of modernity and economic transition and ethnic migration patterns. Analyzes the urban lifestyles of the female migrant workers in the garment factory in Vientiane, the capital city in Laos and young female factory workers and modern practices. Mentions the ethnicity of Lao Loum, Khmu, and Hmong with significant findings on migration drivers, urban adaptations, and new aspirations.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98704CHECK SHELVES


 Pollution Across Borders: Transboundary Fire, Smoke and Haze in Southeast Asia

Pollution Across Borders: Transboundary Fire, Smoke and Haze in Southeast Asia

Presents transboundary haze in Southeast Asia, dealing with regional solutions and implications on ASEAN community. Explains the role of the polluter-pays principle in managing the haze in Southeast Asia, the investor dimension perspective on transboundary haze in Malaysia, and innovation and transboundary haze. Details the palm oil industry and Southeast Asia’s haze, and the gross underestimation of the costs of haze. Describes game theoretical and common-agency framework to analyze the Indonesia fire and haze problem, recent forest fires and the effect of Indonesia haze in the Philippines, and Singapore’s new transboundary haze pollution act. Covers topics on tackling haze with cost sharing and pollution controls as infrastructure investment.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98615CHECK SHELVES


Imperial Military Transportation in British Asia

Imperial Military Transportation in British Asia

Explains innovations devised in the United Kingdom (UK) to wartime India, Iraq, and Burma, as well as the initial resistance of local groups of colonial railwaymen to metropolitan modernizations. Deals with metropolitan transportation technique from Britain to India and Iraq and local and colonial railway experience. Describes the failure of civilian management of a colonial railway in wartime and decentralization and local initiative on the railway. Includes the technical limits of the railway in the Mandalay to Lashio branch, and the militarization of railways in India.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98725CHECK SHELVES


Care Relation in Southeast Asia the Family and Beyond

Care Relation in Southeast Asia the Family and Beyond

Provides understanding of care relations from the perspectives of intergenerational relations and transactions in elderly care and childcare within and beyond the family network. Explores cultural, demographic and socio-economic background of care relations in Malaysia, Thailand, and Vietnam. Studies the attitude and practice of elderly care and children at the specific-area level. Includes perspective of convergence and divergence and policy recommendation for moving forward.

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98727CHECK SHELVES
Population Information CenterI.95 Cs 2018LIB USE ONLY


ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

พิจารณาภาพรวมยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วิเคราะห์ความเชื่อมโยง กลไกการขับเคลื่อนภารกิจอาเซียนและสภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน และแผนยุทธศาสตร์ นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเพิ่มพูนศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98757CHECK SHELVES

LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram